Rådgiver

Som råd­gi­ver er du opta­get af at fast­hol­de over­blik­ket gen­nem hele byg­ge­pro­ces­sen, og at gøre bære­dyg­tig­he­den nem at gå til. BDB-Metoden er skabt til at sæt­te bære­dyg­tig­hed i system og sik­re over­blik. Den styr­ker din evne til at leve­re bære­dyg­tigt byg­ge­ri til byg­her­ren og bru­ger­nes til­freds­hed.

BDB-Metoden er en åben stan­dard. Som design- beregnings- og doku­men­ta­tions­værk­tøj kan den både hånd­te­re byg­her­rens sær­li­ge krav og udnyt­te dine kom­pe­ten­cer, uden at du skal gå på kom­pro­mis med den arki­tek­to­ni­ske kva­li­tet.

Optimering

BDB-Metoden er en effek­tiv måde at udnyt­te dine res­sour­cer bedst muligt – til ret­te tid.

Værktøj

BDB-Metoden inde­hol­der et design-, beregnings- og doku­men­ta­tions­værk­tøj, der sæt­ter tal på bære­dyg­tig­he­den.

Overskuelighed

BDB-Metoden defi­ne­rer kla­re mål og kon­kre­te opga­ver for den enkel­te igen­nem hele for­lø­bet.

Åben standard

BDB-Metoden kan hånd­te­re både byg­her­rens krav, kend­te cer­ti­fi­ce­rings­ord­nin­ger og egne kri­te­ri­er for bære­dyg­tig­hed.

Faglighed

Med BDB-Metoden sik­res høj fag­lig­hed i pro­jek­te­rin­gen – også den tvær­fag­li­ge.

Kompatibilitet

BDB-Metoden er til­pas­set bran­chens afta­le­for­hold og kan inte­gre­res fuldt ud med alle gængse bran­che­stan­dar­der.