Produkter og services

BDB-Metoden hjæl­per alle inter­es­sen­ter inden for det bære­dyg­ti­ge byg­ge­ri med at nå de højeste ambi­tio­ner for bære­dyg­tig­hed. Det gør vi blandt andet ved at uddan­ne bære­dyg­tig­heds­le­de­re, og ved at stil­le BDB-Metoden til rådig­hed gen­nem hele byg­ge­pro­ces­sen.

 

Digitale værktøjer

BDB-Metoden udvikler og tilbyder Frame som er et avanceret styrings- og beregningsværktøj for bæredygtighed. Brugervenligt og i øjenhøjde. Vi stiller det frit til rådighed for hele branchen.

Læs mere på: openframe.org

Undervisning og support

Hold dig ajour med den nyeste viden. BDB-Metoden til­by­der en udvi­det uddan­nel­se i bære­dyg­tig­heds­le­del­se for dig, der alle­re­de har en grun­dud­dan­nel­se i bære­dyg­tig­heds­le­del­se. Vi til­by­der:

· Sup­port og uddan­nel­se i bære­dyg­tig­heds­le­del­se frem til din bære­dyg­tig­heds­plan

· Sup­port i bære­dyg­tig pro­jek­te­ring.