Bygherre

Som byg­her­re er du først og frem­mest opta­get af at vir­ke­lig­gø­re din vision for et bære­dyg­tigt byg­ge­ri. BDB-Metoden gør visio­nen kon­kret – og sæt­ter tal på bære­dyg­tig­he­den. Meto­den giver fuld ind­fly­del­se på bære­dyg­tig­he­den gen­nem hele byg­ge­pro­ces­sen, fra idé til drift.

BDB-Metoden er en åben stan­dard: Med meto­den har du for første gang mulig­hed for at byg­ge efter alle kend­te kri­te­ri­er for bære­dyg­tig­hed som f.eks. DGNB, men også efter dine egne, pro­jekt­spe­ci­fik­ke kri­te­ri­er.

Vision

Du kan gøre din vision for bære­dyg­tig­hed til vir­ke­lig­hed – for­di BDB-Metoden gør den kon­kret og mål­bar.

Ledelsesværktøj

Brug BDB-Metoden til at sty­re gen­nem hele bære­dyg­tig­heds­pro­ces­sen.

Value for money

Totalø­ko­no­mi er andet og mere end leve­ti­der. Med BDB-Metoden får du mest bære­dyg­tig­hed for pen­ge­ne.

Åben standard

Du kan bru­ge både egne kri­te­ri­er for bære­dyg­tig­hed og kend­te ord­nin­ger, f.eks. DGNB, LEED og BREEAM.

Gennemsigtighed

Du får via BDB-Metoden fuldt over­blik og kan træf­fe dine beslut­nin­ger på et oplyst grund­lag.

Dokumentation

Du får doku­men­ta­tion for bære­dyg­tig­he­den i alle pro­jek­tets faser.