Bæredygtighedsleder

Som bære­dyg­tig­heds­le­der er du nøg­le­per­so­nen, der i sam­ar­bej­de med byg­her­re og råd­gi­ve­re plan­læg­ger, leder og koor­di­ne­rer pro­ces­sen. Du med­vir­ker til at fast­hol­de og udvik­le byg­ge­ri­ets vision for bære­dyg­tig­hed gen­nem alle dets faser, fra idé til drift.

BDB-Metoden styr­ker koor­di­ne­rin­gen af alle aspek­ter i dit byg­ge­pro­jekt. Den sæt­ter bære­dyg­tig­hed i system og gør dig i stand til at for­mid­le et foku­se­ret over­blik for alle sagens par­ter.

Ledelsesværktøj

Du bli­ver i stand til at plan­læg­ge, sty­re, kon­trol­le­re og koor­di­ne­re den bære­dyg­ti­ge ind­sats i alle faser af pro­ces­sen.

Kommunikation

Du får en fær­dig plat­form til at ska­be et fæl­les sprog for alle aktø­rer i pro­ces­sen sam­men med pro­jekt­le­del­sen.

Paradigmer

Med BDB-Metoden får du adgang til alle nød­ven­di­ge nøg­ledo­ku­men­ter og vej­led­nin­ger.

Åben standard

Med BDB-Metoden kan du både hånd­te­re byg­her­rens krav og udnyt­te dine og råd­gi­ver­nes eksi­ste­ren­de kom­pe­ten­cer.

Konkret og målbar

BDB-Metoden gør visio­ner kon­kre­te og mål­ba­re – den frem­mer rea­li­sti­ske mål og sik­rer fokus igen­nem hele for­lø­bet.

Uddannelse

Du har mulig­hed for at bli­ve BDB-uddannet bære­dyg­tig­heds­le­der og bli­ve holdt ajour med den nyeste viden.